ASBEST INFORMATIEBLAD
 

Er bestaan heel wat wettelijke regels voor iedereen die met asbest te maken krijgt.

HOME

ASBESTLABORATORIUM

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTVERWIJDERING

WETGEVING

 

 

WWW.ASBESTBLAD.NL

Hoofd Menu

Home

Laboratorium

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

Wetgevingen

 Links

Disclaimer

Contact

 

 

 

 

 

 

ASBESTINFORMATIE


 
Wetgeving Asbest

 Voor het omgaan met asbest gelden wettelijke regels.
 Welke regels van toepassing zijn hangt af van de vraag of u in het kader van beroep, bedrijf,
 opdrachtgever of als particulier met asbest omgaat. Zo is voor werkgevers, werknemers en voor
 zelfstandige beroepsuitoefenaars altijd het Arbeidsomstandighedenbesluit van belang.
 Particulieren die asbestbevattend materiaal willen verwijderen krijgen te maken met het 
 Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de regels van hun gemeente.
 Bedrijven en instellingen en zelfstandig werkenden die asbest willen (laten) verwijderen uit een
 bouwwerk of object, moeten met beide besluiten rekening houden.
 Omdat de gevaren die verbonden zijn aan het werken met asbest groot zijn geldt het 
 Arbeidsomstandhedenbesluit voor wat betreft asbest niet alleen voor werkgevers en werknemers,
 maar ook voor zelfstandigen zoals Landbouwbedrijven.

 Wetgeving Inventarisatie

 Voorafgaand aan de sloop- en/of renovatie moet, op een aantal specifieke uitzonderingen na zoals v 
 vermeld in het Asbestverwijderingsbesluit 2005, altijd een asbestinventarisatierapport worden
 opgesteld. In welke risicoklasse de werkzaamheden worden ingedeeld bepaalt het gecertificeerde
 asbestinventarisatiebureau tijdens deze asbestinventarisatie.
 De indeling is bepalend of de werkzaamheden worden uitbesteed aan een (SC 530) gecertificeerd
 bedrijf of dat de werkzaamheden uitbesteed mogen worden aan een deskundig (niet-gecertificeerd)
 bedrijf. Na afloop van werkzaamheden die vallen in de risicoklassen 2 en 3 moet een eindbeoordeling
 plaatsvinden door een geaccrediteerd Milieu Laboratorium.
 Dit is niet verplicht voor werkzaamheden die vallen onder risicoklasse 1.
 In de arboregelgeving staan de specifieke eisen voor de werkzaamheden met asbest.

 In de sloopvergunning wordt opgenomen dat de werkzaamheden die vallen binnen risicoklasse 2 en 3 
 uitgevoerd moeten worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en als de 
 werkzaamheden vallen binnen risicoklasse 1 deze werkzaamheden uitgevoerd mogen worden door 
 een niet-gecertificeerd bedrijf.

 

 

ASBESTINVENTARISATIE


FIND INSPECTIES

Vraag vrijblijvend een offerte
bij ons aan!!
 

Onafhankelijk, betrouwbaar en gedegen asbestonderzoek, asbestinventarisatie en advisering.

www.findinspectie.nl

 

 

ASBESTONDERZOEK


FIND ANALYSES

Find Analyses onderzoekt, rapporteert en adviseert.

Specialist in asbestinventarisaties, analyses, monstername en eindcontroles. Find Analyses is een expert op het gebied van asbest, analyses, inspecties, projectbegeleiding en risico-beoordelingen.

www.findinspectie.nl

 

Expression Web Templates

 

2008 - 2010 Asbestblad. Made by Highstone Productions. All Rights Reserved.